Obchodní podmínky výprodejového e-shopu

 

 

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím pro dodání zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy RAVAK a.s. oddělení výprodejový sklad ) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. její nedílnou součást.
Prodávající dodá zboží zákazníkovi na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při registraci zákazníka v internetovém obchodě.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách RAVAK a.s., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. RAVAK a.s. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

Výprodejové i bezvadné zboží z produkce spol. Ravak v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
• Výprodejové zboží může být s drobnými kosmetickými vadami, vyběhnuté typy z výrobního programu, s porušeným obalem, různé atypické vývojové vzorky.

• Zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR zboží vybavené montážními návody, záruční podmínky jsou vyznačeny na daňovém dokladu.

• III. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Smlouvu nelze v žádném případě použít jako rezervační formulář. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Webové rozhraní obchodu e-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a slev. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu e-shop výprodej. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku v e-shopu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží


• informace o způsobu spojeném s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího konzultovat informace s prodávajícím (např. telefonicky) a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončení". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
Kupující si hradí přepravu objednaného zboží. Dopravu může kupující použít vlastní nebo prodávající zajistí službu u přepravce. Nabídka prodávajícího obsahuje zboží od malých rozměrů a pevné konzistence, až po velice objemné a velice křehké zboží, k fakturované částce se připočítávají výprodejové služby dle povahy zboží ( manipulace , balné) až do 150 Kč
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl do objednávkového formuláře.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

IV. Cena zboží a platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti nebo platební kartou v provozovně výprodejový sklad prodávajícího na adrese RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

• bezhotovostní platbou- předem převodem na číslo účtu prodávajícího uvedené na zálohové faktuře

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení. Faktura - daňový doklad je pak přiložena v zásilce.
V případě platby převodem z účtu je zboží dodáno až po připsání dané částky na účet firmy RAVAK do 30 dní od data objednávky, při neuhrazení zboží bude příslušná objednávka automaticky stornována.
K ceně zboží není připočítána cena dopravy pouze výše uvedené výprodejové služby
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak.

V. Místo plnění
Místem plnění je místo dodání, určené v objednávce zákazníka. Při osobním odběru zboží ve skladu výprodeje na adrese prodávajícího. Při výdeji v centrálním skladu je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Dodání zboží je možné pouze na adresu v rámci České republiky. Při dodání na území Slovenské republiky je přepravné součástí daňového dokladu nelze použít formu dobírkou.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)
V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku nevztahuje na právnické osoby a podnikající fyzické osoby (tj. nákup na IČO). Vyrozumění o odstoupení od kupní smlouvy musí být zákazníkem podáno v zákonné lhůtě. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy:
Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před plněním lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
Na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (výrobky na míru), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy v této lhůtě musí splňovat níže uvedené podmínky:
Kupující kontaktuje prodávajícího s požadavkem odstoupení od smlouvy. Uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a vyčká na jeho akceptování ze strany prodávajícího.
Následně kupující dodá zboží zpět (nejlépe osobně) na adresu našeho sídla, uvedenou v sekci kontakt, kde bude o vrácení zboží sepsán protokol za účasti zákazníka i prodávajícího. Takovým postupem jsou chráněny oprávněné zájmy obou stran. Pokud bude kupující zboží vracet přepravní službou, sdělí nám, jakou společností a kdy bude zboží doručeno. Neohlášené zásilky a zásilky na dobírku prodávající nepřijímá.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@ravak.com.
V případě odstoupení od smlouvy kupujícím se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy kupující zaslal prodávajícímu oznámení o odstoupení.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající poukáže peníze za zboží na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží nebude převzato zpět.
V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů dle § 1829 občanského zákoníku, prodávající hradí náklady na dodání zboží spotřebiteli, které spotřebitel na základě uzavřené smlouvy uhradil vedle kupní ceny. Do toho rámce lze zařadit např. položky označované jako poštovné a balné.
VII. Odpovědnost za vady, záruka
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem na ochranu spotřebitele a záručními podmínkami výrobce, uvedenými v záručním listu. Na zboží se vztahuje záruka uvedená v záručním listu, nebo na faktuře. Není-li záruční list u výrobku přiložen, vztahuje se na výrobek výprodejová záruka 12 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží zákazníkem - objednatelem.

Při uplatnění odpovědnosti za vadu výrobku je nutné podat reklamaci na vadu výrobku písemně prodávajícímu a to buď elektronickou cestou přes e-mail reklamace@ravak.com nebo www.ravak.cz anebo poštou. Při zasílání reklamace poštou je nutné přiložit k reklamaci kopii prodejního dokladu nebo platného záručního listu. V případě využití reklamačního formuláře na www.ravak.cz je nutné uvést správně veškeré povinné položky a při zaslání přes e-mail přiložit kopii prodejního dokladu nebo platného záručního listu do přílohy. Při nesplnění podmínek řádného uplatnění reklamace nebude tato přijata k řešení. V případě dotazu na uplatnění odpovědnosti za vadu – reklamace na vadu výrobku volejte 318 427 280 nebo pište na reklamace@ravak.com.

Po přijetí řádně uplatněné reklamace bude zákazník vyrozuměn telefonicky nebo písemně o způsobu řešení reklamace. Pokud bude zákazník zboží k reklamaci zasílat prodávajícímu, musí zákazník prodávajícího o tomto informovat a ve vlastním zájmu zboží zabalit do originálního obalu nebo jiného vyhovujícího a dostatečně chránícího přepravního obalu, který bude vyhovovat nárokům na zvolenou přepravu daného zboží a zásilku označit příslušnými symboly.

Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží k reklamaci způsobené přepravou.
Lhůta pro vyřízení reklamace začíná plynout po doručení zboží prodávajícímu nebo posouzením zboží na místě u zákazníka servisním technikem společnosti RAVAK a.s..

Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku - takto zaslané zboží ani neavizované zásilky prodávající nepřijímá. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zák. č. 89/2012 Sb. a souvisejících právních předpisů.

VIII. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Běžná doba dodání, pokud je zboží skladem a umožňují to přepravní podmínky, bývá 6 - 8 pracovních dní od objednání. V případě, že zboží není na skladě, je doba dodání prodloužena a jsou další možnosti doby dodání:

Pokud je zboží skladem, je dodací lhůta max.do 5 pracovních dnů. 

Dodací lhůta bude kupujícímu zodpovězena na dotaz
V případě koupě více výrobků, termín jejich společného dodání bude platný dle toho výrobku, který má dodací lhůtu nejdelší.
Osobní odběr je možný nejdříve druhý pracovní den po potvrzení o přijetí objednávky (v pracovní době) – platí jen v případě, že prodávající potvrdí kupujícímu, že je zboží skladem.

IX. Doprava, cena dopravy
Společnost RAVAK a.s. využívá k doručení svých produktů zásilkových služeb těch nejlepších přepravních společností. I přesto je důležité vědět, že v tomto případě je společnost RAVAK a.s. pouze objednatelem (nikoliv jejím dodavatelem) služby, za jejíž kvalitu nemůže ručit

Pro dopravu výhradně na území ČR:

1) Způsob dopravy:

a. zásilková služba
Sběrná služba Příbram - člen sdružení FOFR . Údaje potřebné pro výpočet ceny přepravy jsou- PSČ, váha zásilky, rozměry. Před objednáním doporučuje prodávající konzultaci ceny na tomto telefonním čísle +420 318 599 375; 724 135 972. Dotaz na cenu na požádání prodávající vyřídí a bude kupujícího o ní informovat. Požadavek je nutno napsat do poznámky v objednávce.

b. balík Českou Poštou na dobírku má maximální parametry:
- hmotnost 5 kg (celková, tedy včetně případného ochranného obalu); K fakturované částce je připočteno 180 Kč a příjemce již nic nehradí.
- největší délka strany zásilky 80 cm;
c. individuální doprava je realizována v případě překročení parametrů palety, tento typ doručení je oznámen kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce.

b. osobní odběr na adrese RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram –výprodejový sklad. Způsob dopravy zajišťuje sám kupující ve vlastní režii. V tomto případě obdrží kupující informaci o možném termínu vyzvednutí zásilky na e-mail uvedený v objednávce.

2) Cena dopravy:

a. zásilková služba – cena dopravy je plně v kompetenci přepravní společnosti, ta cenu určuje, (info v bodě a. zásilková služba). K této ceně může být připočtena částka max. 150 Kč jako výprodejové služby (balné, případné použití kartonu, folie atd.)

Před dodáním zásilky bude kupující řidičem vybrané přepravní společnosti kontaktován na telefonním čísle uvedeném v objednávce a bude mu sdělen přibližný čas doručení zásilky.

b. osobní odběr: zdarma – speciální balné je třeba nahlásit. Je zpoplatněno částkou do 150 Kč dle objemu a povahy zboží.

3) Převzetí zásilky:

Kupující je povinen před převzetím doručovanou zásilku řádně zkontrolovat, zásilku je třeba před přepravcem rozbalit. Zkontrolovat zejména zřejmá fyzická poškození vnějšího obalu, ale i jiná poškození, která lze odvodit z aktuální povahy zásilky. Pokud není možno zásilku rozbalit a zákazník není si jistý, je třeba poznačit na přepravním listě – přebrání s výhradou. V případě zjištění poškození je kupující povinen sepsat s předávající osobou (obvykle řidič) škodní protokol a zásilku nepřebírat. Doporučujeme detailní popis poškození a pořízení fotografií. Samozřejmostí je podpis řidiče včetně jeho jména hůlkovým písmem a RZ vozidla. V případě převzetí zásilky a následného zjištění skrytého poškození je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli nejpozději následující den po dni, ve kterém byla zásilka převzata. Veškerou dokumentaci včetně pořízených fotografií s uvedením jména odběratele, adresy a čísla zásilky lze zaslat elektronicky na adresu eshop@ravak.com. V případě neuplatnění výhrady převzetí (formou škodního protokolu) či převzetí zásilky bez výhrad, nebude společnost RAVAK a.s. na tuto skutečnost brát zřetel.

X. Servis
Při zakoupení výrobků přes e-shop společnosti RAVAK a.s. je možné objednat jejich odbornou instalaci.

Montáž výrobku je možná jen při splnění stavebních připraveností u vybraných výrobků nebo podmínek uvedených v montážních návodech. Nezahrnuje žádné zednické, topenářské ani instalatérské práce vyjma napojení sifonů na odpad nebo připojení přívodů vody na odtokový komplet s napouštěním přepadem flexi napojením.
Termín montáže bude dohodnut po potvrzení objednávky a termínu dodání, avšak nejdéle do 30 dnů tohoto termínu.
V případě zjištění nesplnění podmínek pro instalaci bude účtováno dopravné v plné výši a čas techniků strávený při posuzování možnosti instalace.
Montáž zahrnuje:

Kontrolu stavební připravenosti nebo podmínek pro instalaci
Vybalení výrobku
Likvidaci obalu
Instalaci výrobku na určené místo
U výrobků vyžadujících pro svou funkci elektrickou energii napojení na připravený přívod el. energie - po předložení platné revizní zprávy elektro
Napojení na odpad
Napojení na připravený přívod vody přes připravené roháčky
Zatěsnění výrobku ve styku se stěnou dle montážního návodu silikonem nebo krycími lištami
Kontrola funkce výrobku
Potvrzení záručního listu
Předvedení výrobku a seznámení s jeho užíváním
Montáž nezahrnuje:

Spotřebovaný instalační materiál, který nebyl předmětem objednávky výrobku (silikon, těsnící lišty, flexibilní tlakové hadice, napojení na odpad...).
Práce, které nejsou spojené s instalací výrobku (vrtání otvorů pro stojánkovou vodovodní baterii a její montáž, práce se zpřístupněním místa pro montáž...).
Dopravu servisních techniků (účtováno dle vzdálenosti dle ceníku).
XI. Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
XII. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů ve společnosti RAVAK a. s. realizována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (GDPR) – viz. Prohlášení o zpracování osobních údajů na www.ravak.cz/cz/gdpr.
XIII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu ludek.sadilek@ravak.com.
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
XIV. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování RAVAK a.s – výprodejový sklad., Obecnická 285, 261 01 Příbram, adresa elektronické pošty ludek.sadilek@ravak.com, telefon 318 427 119.

 

                                                         -

Způsob úhrady

5.  Způsob odběru a financování

 

 • Dobírka -  Sběrná služba Příbram

Doklad obsahuje - úhrada faktury + výprodejové služby 150 Kč (obsahuje  vše co souvisí s realizací přepravy).  Dopravné není předmětem fakturace. Dopavce jí připočte jako samostatnou položku k fakturované částce. Dobírka je hrazena hotově přepravci po dodání zásilky.

 • Platba předem
 1. Vystavíme fakturu a pošleme elektronicky.
 2.  Po uhrazení se stává zboží  čistě vaším majetkem . Z toho plyne skutečnost, že poškození při přepravě řeší zákazník výhradně s přepravní společností.  
 3. Okamžitě po uhrazení faktury a vaší zprávě o tomto úkonu, co nejkratším termínu objednáme vaším jménem  přepravu. Tímto stavem vzniká smluvní vztah na přepravu, pouze mezi vámi a přepravní společností. 
 4. Přepravné je hrazeno po předání zboží na místě řidiči..
 5. POZOR -vaše zboží lze uschovat výjimečně a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Nelze ho v našich skladových prostorách skladovat!
 • Hotovostní úhrada - osobní odběr, závazná rezervace ( potvrvzená, pevná objednávka)   pouze jednoho a toho samého zboží  na 24 hodin. Pokud zboží nebude odebráno, nebude na opětnou rezervaci od stejného zákazníka, nebo rodinného příslušníka již brán zřetel .  Pro rezervaci je rozhodný datum objednávky. Čas pro vyzvednutí je do 15:20 hodin následujícího pracovního dne. Potom je vráceno zboží opět do prodeje.  V naléhavých případech může být prodloužena rezervace, až do posledního dne v týdnu, v němž byla objednávka přeposlána. O tomto prodloužení je třeba se domluvit s pracovníky výprodeje, nebo písemně vyznačit do poznámky na objednávku. Zákazník při osobním odběru má možnost vybrané zboží osobně prohlédnout a vyzkoušet přímo v prodejně. Neakceptujeme  po  úhradě vybraného zboží, zpětný odkup.

 

 • Je možná platba kartou

 

6. Skladování zboží zákazníka

 • Při osobním odběru - vyzvednutí zakázky do 24 hohin zdarma.  Následné  dny  skladování 20 Kč/den za jednu fakturovanou zakázku. Následné vyzvednutí pouze na základě uhrazeného  dokladu za službu. Tato služba bude účtována jako "Výprodejové služby" 
 • Při platbě předem - pokud zákazník preferuje následný osobní odběr, nebo vlastní přepravu. Do konce týdne, v němž byla uhrazena zakázka, skladování zdarma.  Následné dny skladování 20 Kč/den za jednu fakturovanou zakázku. Následné osobní vyzvednutí pouze na základě uhrazeného dokladu za služby. Tato služba bude účtována jako "Výprodejové služby"  

 

                                                                               

Přihlášení